Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế phải chỉ đạo, phân công các phòng liên quan thực hiện việc thông báo, đôn đốc việc thu nộp nợ thuế theo quy định đối với số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân còn nợ năm 2014 chuyển sang, cũng như số phát sinh còn phải nộp năm 2015, đảm bảo vào ngân sách nhà nước chậm nhất trước ngày 20-12-2015. Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

H.A.