Để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn này, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu từng Giám đốc sở, ngành, Chủ tịch quận, huyện và chủ đầu tư trực tiếp ký văn bản cam kết giải ngân nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 1. Đến ngày 1-7-2018, các sở ngành, địa phương phải giải ngân đạt ít nhất 50% lượng vốn được bố trí. 

Ngày 31-7-2018, những cơ quan, đơn vị có mức giải ngân dưới 50% vốn được bố trí, phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân người đứng đầu. 

Để tránh nợ đọng vốn xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện không được buộc nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi dự án chưa được bố trí vốn; phải chịu trách nhiệm về tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản và phải cân đối nguồn vốn để xử lý dứt điểm nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản ở đơn vị, địa bàn quản lý.

Đ.Thắng