Theo liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5 tháng 10 năm 2017 là: 67,049 USD/thùng xăng RON 92; 68,949 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 69,088 USD/thùng dầu hỏa; 334.422 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 áp dụng theo Công văn số 1024/BTC-QLG ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.763 đồng/lít (chưa có thuế GTGT). Mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng được giữ nguyên như hiện hành (300 đồng/lít trừ E5).

Ngoài ra, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được xả đối với xăng khoáng là 130 đồng/lít (kỳ trước là 110 đồng/lít); Xăng E5: 110 đồng/lít (kỳ trước là 90 đồng/lít); Dầu diesel: 180 đồng/lít (kỳ trước là 180 đồng/lít); Dầu hỏa: 190 đồng/lít (kỳ trước là 190 đồng/lít); Dầu mazut: 100 đồng/kg (kỳ trước là 100 đồng/kg) .

Sau khi điều chỉnh, giá các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng RON 92: giảm 112 đồng/lít; Xăng E5: giảm 105 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: tăng 147 đồng/lít; Dầu hỏa: tăng 318 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 212 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng RON 92: không cao hơn 17.999 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 17.731 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.588 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 13.433 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.748 đồng/kg.

Các mức điều chỉnh chính thức áp dụng từ 16 giờ 55 ngày 5 tháng 10 năm 2017.

Như một hiện tượng lặp đi lặp lại, đến kỳ điều chỉnh đầu tiên của quý thì giờ cống bố quyết định của Liên Bộ sẽ chậm vài tiếng (17h thay vì 15h như thường lệ) do đợi Bộ Tài chính ra văn bản chính thức về thuế bình quân gia quyền áp dụng cho quý. Tuy nhiên, đáng chú ý là kỳ này việc điều hành vẫn diễn ra chậm, nhưng liên bộ không công bố rõ thuế bình quân gia quyền áp dụng cho quý này. 


Vũ Hân