Trong quý III (từ 1/7/2015 đến hết 30/9/2015), tổng số trích lập Quỹ đạt 1.189,513 tỷ đồng và tổng số sử dụng Quỹ là 355,315 tỷ đồng. Cộng với khoản lãi phát sinh trên số dư 2,822 tỷ đồng, thì số dư Quỹ BOG đến hết quý III còn lại là 2.776,368 tỷ đồng.

Nhìn vào bảng thống kê cụ thể, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đang còn nhiều nhất (1.814 tỷ đồng), sau đó là Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội (337 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (225 tỷ đồng), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (146 tỷ đồng).

Trong khi đó, Quỹ BOG tại một số doanh nghiệp đang âm. Trong đó âm nhiều nhất tại Công ty CP đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (-34 tỷ đồng), Công ty CP lọc hóa dầu Nam Việt (-25 tỷ đồng), Công ty CP hóa dầu Quân đội (-17 tỷ đồng),...

H.A.