Theo đó, JICA sẽ hỗ trợ nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho Đà Nẵng để thực hiện các công việc gồm: Rà soát, thu thập các số liệu về dự án cảng Liên Chiểu và quy hoạch phát triển cảng; đề xuất chiến lược quy hoạch phát triển cảng và các khu vực lân cận; lập quy hoạch cảng giai đoạn 2025-2040; đề xuất hướng tuyến đường phù hợp với cảng Liên Chiểu và kết cấu hạ tầng đường hiện hữu; xem xét tính khả thi của việc phân dịch hợp phần đầu tư công, tư (đưa ra phạm vi nghiên cứu tiền khả thi hợp phần kêu gọi tư nhân theo quy định của Việt Nam); và đề xuất cơ quan quản lý khai thác cảng. Bên cạnh đó, JICA cũng sẽ hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng các đề án quy hoạch chuyên ngành (về giao thông, hạ tầng kỹ thuật…) nhằm triển khai cụ thể tại các đơn vị chuyên ngành của địa phương; hỗ trợ Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiên cứu tiền khả thi, tổ chức đấu thầu PPP cho dự án cảng Liên Chiểu, hợp phần kêu gọi đầu tư tư nhân… theo quy định của pháp luật Việt Nam; hỗ trợ nghiên cứu dự án di dời ga đường sắt theo hình thức PPP, trong đó đề xuất cơ chế tài chính, hợp tác đối với các hạng mục cụ thể trong dự án. Được biết, dự án được thực hiện trong 5 tháng, từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2020.

Hoài Thu