Năm 2016, ngành Hải quan được giao chỉ tiêu thu NSNN là 270.000 tỷ đồng. Đạt được kết quả này là sự nỗ lực không nhỏ của toàn ngành Hải quan, bởi năm 2016 tình hình kinh tế, xã hội có những biến động không thuận lợi cho công tác thu ngân sách.

Dự toán năm 2016 được xây dựng trên các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô GDP đầu năm dự báo là 6,7%, nhưng thực tế GDP năm 2016 chỉ đạt khoảng 6,21%, giá dầu thô dự kiến để xây dựng dự toán là 60 USD/thùng… Ngành Hải quan đã đạt được kết quả thu NSNN ở mức cao nhất.

Phan Đức