Trước đó, tính đến tháng 9, toàn ngành Thuế đã thanh, kiểm tra được 43.665 doanh nghiệp (DN), đạt 53,47% kế hoạch năm, bằng 110,16% so với cùng kỳ năm 2014; với tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 6.722,62 tỷ đồng, giảm khấu trừ 672,38 tỷ đồng, tổng số giảm lỗ 12.204,95 tỷ đồng, với số thuế nộp vào ngân sách 4.683,76 tỷ đồng (đạt 69,67% số thuế tăng thu qua thanh tra). 

Cơ quan Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.690 DN lỗ, DN có giao dịch liên kết, DN có dấu hiệu chuyển giá, giảm lỗ 3.580,3 tỷ đồng; truy thu, truy hoàn và phạt 418,98 tỷ đồng; giảm khấu trừ 168,80 tỷ đồng… 

PV