Đến ngày 31-5-2019, 5.288 DN đã tham gia hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 94.73%; số hồ sơ tiếp nhận là 10.027 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,14%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 7.260 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 44.074 tỷ đồng.

B.K.