Ngoài ra, KTNN đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 với kết quả xử lý tài chính 92.499 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi NSNN 44.466 tỷ đồng, tăng 18,39% so với năm 2017 (37.556 tỷ đồng).

Đồng thời, thanh tra KTNN đã hoàn thành nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 và 2 cuộc thanh tra đột xuất nhằm kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm toán.

Trong 6 tháng đầu năm, KTNN đã tiếp nhận 35 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị. Đáng chú ý là các kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các trường đại học công lập, thực hiện hợp đồng BT, BOT, quản lý thuế xuất nhập khẩu, quản lý tài nguyên khoáng sản, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Phạm Huyền