Thủ tướng vừa có văn bản đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp với Bộ  Giao  thông  vận tải  và  các  cơ  quan,  đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả  thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; trên  cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo Thủ tướng, đảm bảo kịp tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới.

Giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án.

Trước mắt, phân khai nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 26/2016/QH14, giao UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Chính phủ cũng đồng ý cho phép Đồng Nai chỉ định thầu trong các gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi như đề nghị của UBND tỉnh.

V.H.