Cơ quan điều tra đã ban hành bảng câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu để thu thập các thông tin, số liệu phục vụ cho vụ việc. Thời hạn để gửi bảng trả lời câu hỏi là trước ngày 23-12-2019 (giờ Hà Nội).

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, cơ quan điều tra đề nghị tất cả các nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu có liên quan cần tham gia trả lời bảng câu hỏi điều tra và hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình vụ việc. Nội dung bảng trả lời câu hỏi sẽ là căn cứ để cơ quan điều tra xem xét, đưa ra kết luận điều tra của vụ việc. 

Phan Đức