Tại đây, các chuyên gia tập trung thảo luận như: nghiên cứu, phát triển và hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nền kinh tế sáng tạo và chính sách công nghệ thông tin và truyền thông của Hàn Quốc; “Chính phủ 3.0” của Hàn Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam.

Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung cho biết, nội dung hội thảo phù hợp với khuôn khổ tư duy đặt ra trong cách mạng công nghiệp 4.0; trong đó, có chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đặc biệt là chuyển đổi doanh nghiệp nhỏ và vừa để thúc đẩy sự chuyển đổi kinh tế.

Theo TS Chang-whan Ma, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội công nghệ công nghiệp Hàn Quốc (KOITA), Việt Nam cần tiếp cận và nâng cao năng lực để nâng cao hiệu quả sản xuất; phát triển các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao…

Trân Trân