Cụ thể, trong Quý I vừa qua, Bộ GTVT đã đơn giản, sửa đổi 13 thủ tục hành chính và bãi bỏ 5 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố đều được Bộ GTVT cập nhập và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tra cứu thực hiện. Bộ GTVT cũng cho biết đã cắt giảm 384 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, giảm chi phí logistics; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong các năm trước. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Đặng Nhật