Theo báo cáo, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kết quả sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp trong Khối 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 đều sụt giảm. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 663,18 nghìn tỷ đồng, giảm 17,7%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 41,09 nghìn tỷ đồng, giảm 41,8%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, dù khó khăn, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng uỷ Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt nhiều khó khăn, thách thức lớn để đảm bảo hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối được đặc biệt coi trọng, thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, đúng quy định. 

Triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ quản lý năm 2020 và kiện toàn cấp uỷ, cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp, đơn vị để bảo đảm số lượng, cơ cấu, chuẩn bị đủ nguồn nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã khẳng định được và nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý trân trọng những thành quả đạt được, song không tự mãn, chủ quan. Đồng thời đề nghị  Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

Hà An