Dự án trên được thực hiện trong 2 năm với tổng kinh phí 780.000 USD. Mục tiêu chính của Dự án là hỗ trợ các cơ quan chủ quản xây dựng các tài liệu, văn kiện dự án theo quy định của Chính phủ Việt Nam và ADB cho Dự án đầu tư "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị ".

BTS