Cụ thể, đối với lĩnh vực chứng khoán, các giao dịch sau phải thanh toán qua ngân hàng như thanh toán giao dịch chứng khoán; thanh toán giao dịch trái phiếu; giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán.

Trong lĩnh vực tài chính có 2 hoạt động là các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn; các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau của các doanh nghiệp. Trong lĩnh vực thuế, có thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt.

B.K