Quỹ đã chủ động đi tìm các nhiệm vụ, dự án tiềm năng cũng như tiếp nhận các phiếu đề xuất của doanh nghiệp để tiến hành hỗ trợ. Hiện tại đã có 28 phiếu đề xuất nhiệm vụ được xét chọn, trong đó có 8 nhiệm vụ được giao kinh phí trong tháng 1-2016 với tổng số tiền 130 tỉ đồng.

Trong quý 1 năm nay, quỹ sẽ tiếp tục xem xét 20 nhiệm vụ, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ số tiền 170 tỉ đồng còn lại. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia ra đời đầu năm 2015 nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trong việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy quá trình thương mại hoá các kết quả nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao...

H.Ly