Báo Công an mới - tiền thân của Báo CAND ngày nay - ra đời là sản phẩm tất yếu của một nền báo chí cách mạng; bởi, như Bác Hồ từng khẳng định: “Chiến sĩ ở các mặt trận thì dùng súng chống địch, các bạn thì dùng bút chống địch”.

Nhà thơ Sóng Hồng - Trường Chinh, nhà cách mạng tiền bối của Đảng cũng luôn coi trọng vai trò của mặt trận tư tưởng, văn hóa nói chung và báo chí nói riêng: “Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ/Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”… Đó là quan điểm xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về sứ mệnh của nền báo chí cách mạng.          

Trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, mặc dù có nhiều thay đổi, điều chỉnh về tên gọi, phương thức phát hành, bộ máy tổ chức, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Báo CAND đều bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, luôn đồng hành với sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các ấn phẩm của Báo CAND đã thông tin kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; phản ánh sinh động thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên, kiên trì đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ, gìn giữ, phát huy những giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam, vạch trần thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đấu tranh chống hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái đạo đức và các tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ và củng cố nền tảng tư tưởng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, trong nhân dân và sự đồng thuận xã hội...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên Cờ truyền thống của Báo CAND. Ảnh: T.Xuân.

Cùng với việc đổi mới các mặt công tác, Báo CAND đã khẳng định được vai trò, vị trí là cầu nối quy tụ các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó phát huy truyền thống tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc, nối nhịp cầu nhân ái giữa lực lượng Công an với nhân dân bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; nhiều cán bộ, phóng viên Báo CAND đã tích cực trong công tác xã hội từ thiện.

Những nghĩa cử đó vừa góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện chính sách đãi ngộ người có công với cách mạng, vừa góp phần để nhân dân hiểu Công an hơn, chia sẻ, cảm thông với những khó khăn, vất vả hiểm nguy trong công tác của lực lượng Công an, từ đó tin yêu và giúp đỡ ngày càng nhiều hơn để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Với những thành tích và kết quả đã đạt dược, Báo CAND đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Quá trình xây dựng, trưởng thành, Báo CAND luôn nhận được sự quan tâm, tình cảm sâu sắc của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong dịp kỉ niệm 70 năm Báo CAND phát hành số đầu, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng các thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo CAND và khẳng định: “Với tên gọi “Báo Công an nhân dân” đã phản ánh được tôn chỉ, mục đích của tờ báo và bản chất của lực lượng Công an nhân dân là: “Công an của ta là công an của dân, dựa vào dân mà làm việc, vì dân mà phục vụ”.

Trong suốt quá trình công tác và trưởng thành, trải qua các giai đoạn cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CAND ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, từ bản tin nội bộ nay đã trở thành một tờ nhật báo với nhiều loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, phát triển theo mô hình tích hợp “Tòa soạn truyền thông đa phương tiện” được đông đảo độc giả trong và ngoài nước yêu mến; thực sự là công cụ hữu hiệu trong tuyên truyền các mặt công tác công an; là diễn đàn trao đổi, học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; là cầu nối giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”.

Đồng chí Bộ trưởng cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Báo CAND cần tập trung thực hiện. Trong đó, cần bám sát, tuân thủ tôn chỉ, mục đích, thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an, nhất là quy định về bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nội bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Tổng cục trưởng Trần Bá Thiều và Tổng Biên tập Báo CAND nhấn nút khai trương Báo điện tử CAND phiên bản tiếng Anh. Ảnh: X.Trường.

Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh và tính đặc thù của báo chí Công an nhân dân; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận xã hội, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa nhân loại chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Về hoạt động của Báo CAND, đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo cần bám sát nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, giải pháp trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây xựng lực lượng Công an nhân dân; bám sát thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự; tăng cường các bài viết chính luận, sắc bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm, góp phần bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; phản bác kịp thời với các luận điệu sai trái, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Để nhân dân ngày càng hiểu và sát cánh cùng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, Báo CAND cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an để cổ vũ, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự. Phản ánh để nhân dân hiểu và chia sẻ, cảm thông với những khó khăn, phức tạp, hiểm nguy, những cống hiến, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ Công an trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Báo CAND cần có nhiều tin, bài viết phản ánh, cổ vũ các điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó để nhân dân ngày càng hiểu, chia sẻ và cùng sát cánh với lực lượng Công an trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội pham, bảo vệ an ninh, trật tự…

Đồng chí Bộ trưởng đặt biệt nhấn mạnh: “Báo CAND cần tăng cường, nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại, trong đó có thông tin đối ngoại về an ninh, trật tự. Chú ý tăng tính tương tác truyền thông ra các nước, các khu vực, đưa được nhiều thông tin và các ấn phẩm có nội dung phản ánh về đường lối, chủ trương, chính sách và hoạt động của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân ra nước ngoài”. 

Tự hào với truyền thống vẻ vang 70 năm, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo CAND nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng với niềm tin yêu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ chiến sỹ và nhân dân; góp sức mình vào những thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

An Khang