Trải qua 50 năm (1967-2017) xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn trước đây, nay là Cục Công tác chính trị đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, giáo dục nghiệp vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật; tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng; động viên cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác, giữ gìn an ninh trật tự của Tổ quốc; vun đắp truyền thống vẻ vang CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Cục Công tác chính trị về nguồn tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, Nghệ An.

Do yêu cầu, nhiệm vụ công tác, để thực hiện tốt chức năng tham mưu và quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực công tác, Cục Công tác chính trị đã có nhiều thay đổi về tổ chức, bộ máy, một số đơn vị trong nội bộ Cục Công tác chính trị có sự chia tách, sáp nhập và thành lập mới.

Trong 50 năm qua, kể từ ngày thành lập, nhất là trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác chính trị tư tưởng trong CAND nói chung và Cục Công tác chính trị nói riêng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cách mạng kiên định, vững vàng; trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn chủ động, nhạy bén, bám sát các nhiệm vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những kết quả, thành tích to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã trao tặng 2 Huân chương Quân công hạng ba; 1 Huân chương Lao động hạng ba; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Quân công hạng nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác.

50 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, đó là:

(1) Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống.

(2) Chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, nhạy bén, kịp thời trong tổ chức các hoạt động công tác chính trị tư tưởng.

(3) Đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong CAND.

(4) Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành công tác chính trị tư tưởng.

(5) Nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ trên lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng của CAND.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác chính trị tư tưởng hết sức nặng nề. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng và trưởng thành, luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND về công tác chính trị tư tưởng; tăng cường đoàn kết; hiệp đồng chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương; gắn bó với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, tập trung thực hiện tốt những nội dung công tác trọng tâm sau:

Một là, xây dựng Cục Công tác chính trị xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác chính trị tư tưởng trong CAND. Chủ động, nhạy bén, linh hoạt, nghiêm túc, vận dụng thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương về công tác chính trị tư tưởng.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác; đổi mới phương pháp làm việc theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổng kết lý luận; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, trung thực, thẳng thắn và mạnh dạn trong đề xuất các chủ trương, giải pháp mới. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND.

Hai là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết, tận tụy với công việc, có kiến thức toàn diện, có năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình; kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng; giỏi tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện và giỏi kiểm tra, phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh.

Chủ động đề xuất để tuyển chọn và thường xuyên bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng vững vàng về chính trị tư tưởng, có trình độ nghiệp vụ, giỏi đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, nhất là công tác xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng tinh thần, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong mọi tình huống.

Nắm bắt, cập nhật nhanh chóng, chính xác, kịp thời tình hình, nhất là tình hình chính trị, tư tưởng của Công an các đơn vị, địa phương, rộng hơn là dư luận, tâm trạng xã hội để đưa ra những dự báo tình hình mới, những tình huống có thể xảy ra. Từ đó, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, khả thi.

Để làm được điều này, mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác chính trị tư tưởng, nhất là cán bộ làm công tác tham mưu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao với nhiệm vụ, có kiến thức chính trị - xã hội sâu rộng, có tư duy sáng tạo, nhạy bén, biết tìm ra cái mới, biết gắn lý luận với thực tiễn, thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tìm những giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong CAND. Xác định công tác tuyên truyền phải đi đầu trong việc phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng CAND. Đề xuất đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Tiếp tục duy trì, nâng cao tính thiết thực, thông tin kịp thời các vấn đề nổi lên của Bản tin nội bộ theo định kỳ hằng tháng. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, định hướng tuyên truyền; đề xuất hoàn thiện hệ thống các cơ quan báo chí tuyên truyền CAND, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình hiện nay.

Tập trung tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của CAND; nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy và khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Bốn là, tập trung tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07 ngày 26-10-2016 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới. Rà soát, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng CAND.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề nổi lên, khắc phục sự thụ động trong phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tăng cường quản lý công tác khen thưởng, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, có tác dụng động viên, tạo sự lan tỏa trong toàn lực lượng. Nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ về đạo đức, lối sống văn hóa, có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác, chiến đấu.

Nâng cao thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ Công an các đơn vị, địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa; xây dựng kế hoạch tổ chức biểu diễn các chương trình văn hóa, nghệ thuật về hình tượng các anh hùng, liệt sĩ, truyền thống yêu nước cách mạng của dân tộc,… biểu diễn cho cán bộ, chiến sĩ, học viên các học viện, trường CAND nhằm giáo dục truyền thống sinh động, nâng cao tinh thần cách mạng.

Tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật; kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh.

Tự hào 50 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành và những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác, với truyền thống trung thành, tận tụy, nhạy bén, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả, trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, với tinh thần đoàn kết, gắn bó và tình cảm sâu nặng, cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị nguyện kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ đi trước, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất, vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác chính trị: Giáo dục truyền thống, phát động và lan tỏa đợt thi đua mới trong cán bộ, chiến sỹ làm công tác chính trị


Thời gian qua, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Cục Công tác chính trị nói chung, những người làm công tác chính trị trong CAND đã và đang ra sức thi đua, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao qua những việc làm cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị (8-5-1967 - 8-5-2017).

Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Chính trị CAND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm, Cục Công tác chính trị đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong CAND. 

Tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, trong toàn lực lượng CAND. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ...

Nổi bật, Cục đã xuất bản cuốn "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị" nhằm tuyên truyền, giáo dục CBCS ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của đơn vị.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như: Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại Nhà tưởng niệm, xã Kim Liên và huyện Nam Đàn (Nghệ An); dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Di tích Nha Công an Trung ương (Tuyên Quang). Thăm hỏi, tặng quà và tri ân các thế hệ lãnh đạo, CBCS của đơn vị; tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ Công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó tại huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) và huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Đại tá, Nghệ sỹ nhân dân Trần Đức Lợi, Trưởng đoàn Ca múa nhạc CAND: Dàn dựng và biểu diễn các chương trình nghệ thuật hấp dẫn


Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị và 35 năm Ngày thành lập Đoàn Ca múa nhạc CAND, các nghệ sĩ, diễn viên đã dàn dựng biểu diễn những chương trình nghệ thuật đặc sắc. Những tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam trong lao động, trong tình yêu, ca ngợi lực lượng CAND đang ngày đêm anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 Nổi bật, Đoàn tập trung dàn dựng và tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật lớn, hoành tráng với nhiều loại hình, tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề “Vì cuộc sống bình yên, ấm vòng tay bè bạn” tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vào tối 19-4-2017. Đêm diễn đã thành công rực rỡ và để lại dấu ấn tốt đẹp về một phong cách nghệ thuật riêng biệt của lực lượng CAND với chất lượng nghệ thuật cao trong dòng chảy nghệ thuật đương đại của quốc gia, xứng tầm là một Đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp mạnh của đất nước nói chung, lực lượng CAND nói riêng.

Ngoài ra, Đoàn đã dàn dựng, thu hình, phát sóng ANTV chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quê hương và người chiến sĩ CAND” được phát sóng tới hàng triệu khán giả xem truyền hình trên toàn quốc, giành nhiều tình cảm yêu mến bởi các gương mặt nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ xuất sắc của Đoàn qua các tác phẩm đã đoạt Huy chương Vàng tại các kỳ Liên hoan, Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc và quốc tế.

Với tinh thần, trách nhiệm của người nghệ sĩ, chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, nghệ thuật của lực lượng Công an, với lớp lớp các nghệ sĩ được lao động, cống hiến cùng 35 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể nghệ sĩ, diễn viên, CBCS Đoàn Ca múa nhạc CAND đã và đang hăng hái thi đua lập thành tích hướng tới những ngày kỷ niệm của Cục Công tác chính trị, của Đoàn bằng cả trái tim, khối óc, trí tuệ, tâm hồn, trách nhiệm và hiệu quả của người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ.

Đại tá, Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Kịch nói CAND: Dàn dựng và biểu diễn nhiều vở kịch về đề tài an ninh, trật tự


Những ngày qua, các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói CAND ngày đêm tập luyện, dàn dựng các chương trình sân khấu kịch nói về đề tài ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi hình tượng người chiến sĩ CAND; tuyên truyền đậm nét về đề tài ANTT, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND.

Đoàn tích cực tham gia các hoạt động chung của Cục, tập luyện các chương trình kịch nói, ghi hình, phát sóng trên kênh ANTV và biểu diễn vở “Bão của hoàng hôn” tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ văn nghệ sỹ Đoàn nghệ thuật CAND.

Đại tá, NSƯT Nguyễn Văn Hải cho biết: "Ấn tượng sâu sắc nhất là chuyến công tác về nguồn, biểu diễn nghệ thuât tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Chuyến đi dài ngày, vất vả nhưng là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện tình cảm của anh em nghệ sỹ chúng tôi dành cho các CBCS và nhân dân tại huyện đảo xa xôi; đưa hình ảnh người chiến sĩ CAND đến gần với người dân hơn, giúp nhân dân hiểu thêm được sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND vì cuộc sống bình yên.

Đây là dịp để nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn hiểu biết thêm về truyền thống cách mạng, đóng góp trong quá trình dựng nước, giữ nước của người dân huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Với hơn 50 vở kịch đã được dàn dựng, biểu diễn, gây được tiếng vang và gắn liền với thương hiệu Đoàn Kịch nói CAND, những nghệ sỹ, diễn viên chúng tôi mong muốn được đi nhiều hơn, phục vụ kịp thời những "món ăn tinh thần" cho CBCS và nhân dân, khán giả trong và ngoài nước...".

Anh Hiếu (thực hiện)

Trung tướng, PGS, TS Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND