Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Đối ngoại đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Nhóm Công tác và đề nghị các thành viên Nhóm Công tác nghiêm túc quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng trong công tác phối hợp, giải quyết và làm giảm thiểu các thách thức đến từ tội phạm xuyên quốc gia tác động đến an ninh trật tự của Việt Nam. 

Lãnh đạo Cục Đối ngoại và Nhóm Công tác Bộ Công an về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN.

Thành viên Nhóm Công tác đã góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Nhóm Công tác giai đoạn 2019-2020. Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. 

Do đó, Nhóm Công tác nhất trí cần nỗ lực, nêu cao tinh thần chủ động, phát huy vai trò trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia để nâng cao vị thế của Bộ Công an Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Cục trưởng Trương Văn Thông, đề nghị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, các thành viên cần nghiên cứu kỹ các chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN để có biện pháp thúc đẩy hợp tác theo các loại tội phạm được ASEAN ưu tiên giải quyết.

Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, hình thành các kênh trao đổi, chia sẻ thông tin và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm đưa hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thực hiện hiệu quả, thực chất. Tăng cường đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế và nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị liên quan.

PV