Chủ động, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn dân thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu.

Đấu tranh hiệu quả với các đối tượng phản động chính trị trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị lớn và lễ hội tại địa phương; công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo TTATGT, TTCC được nâng cao, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 83%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang ghi nhận và biểu dương kết quả lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh, phát huy kết quả đạt được, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, huy động sức mạnh của toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Lê Phượng