Theo đó, sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chương trình Bình đẳng giới trong Tổng cục HC-KT, đã đạt được kết quả nhất định. Đảng ủy, lãnh đạo các cấp trực thuộc Tổng cục đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị triển khai Luật Bình đẳng giới và Chương trình hành động một cách đồng bộ, sâu rộng đến cán bộ, chiến sỹ (CBCS). 

Tổng cục cũng đã có chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ công tác của Tổng cục, cũng như tình hình, đặc điểm của phụ nữ trong Tổng cục. 

Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT với các đại biểu dự Hội nghị

Có nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch như chỉ tiêu về công tác cán bộ nữ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ giữ các chức vụ chính quyền ngày càng tăng, trình độ cán bộ nữ được nâng lên rõ rệt. 10 năm qua, đã có trên 200 CBCS nữ trong tổng số 500 CBCS được cử đi học cao học, chuyên khoa I, II. 

Cũng qua 10 năm, từng nội dung Nghị quyết số 11-NQ/TW (Khóa X) và Chương trình hành động số 12/CTHĐ-ĐU đã được Đảng ủy Tổng cục HC-KT triển khai đến từng CBCS, cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các chương trình, kế hoạch của đơn vị; đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục đào tạo, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe... 

Trần Xuân