Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống Kê được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ 10 năm một lần vào những năm có số cuối cùng là số 9, mốc điều tra được tính từ 00 giờ ngày 1-4. 

Tại Hội nghị các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số Trung ương, Bộ Công an, Ủy Ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hướng dẫn, giới thiệu những nội dung công việc chính, các yêu cầu quy định chung của công tác điều tra thu thập thông tin tại công an các đơn vị, huyện, thành phố đối với từng nhóm đối tượng điều tra, đảm bảo thời gian, chất lượng và không điều tra trùng, sót đối tượng điều tra.

Đây là lần thứ 5 kể từ năm 1979, Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và chính sách phát triển đất nước. 

Trung Thực