Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Cục Công tác chính trị đã trình bày tóm tắt tình hình công tác chính trị tư tưởng Quý II/2016; phương hướng nhiệm  vụ công tác Quý III/2016, Tại buổi giao ban, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình kết quả công tác tư tưởng, nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách cho CBCS...

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2016, Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh việc đề xuất Bộ Công an ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng trong CAND.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tập trung xây dựng, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về  Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình hiện nay. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác điều tra, nắm bắt nhiên cứu dư luận xã hội trong CAND.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình CAND tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương khóa XIII...phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Chú trọng tuyên truyền về đấu trang, phòng, chống các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phòng chống các biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa"; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Tuyên truyền về phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Hiếu Quỳnh