Tại buổi Tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng đã trình bày Dự thảo “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam” và gợi ý một số nội dung cần lấy ý kiến.

Năm 2015, Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”. Ở giai đoạn 1, Ban chỉ đạo đã tổ chức 15 cuộc Hội thảo lấy ý kiến của các đồng chí nguyên Thường vụ Quân ủy Trung ương, các tướng lĩnh và các nhà khoa học trong  toàn quân...; giai đoạn 2 đã xin ý kiến của 15 Bộ, ban, ngành.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Dưới sự điều hành của Trung tướng Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, các đại biểu tham dự đã tiến hành tọa đàm,  nội dung các tham luận tập trung vào các vấn đề trọng tâm như bối cảnh chiến lược của tình hình thế giới, khu vực cũng như tình hình trong nước; dự báo đối tượng và tình huống quốc phòng; nhiệm vụ, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo; nguyên tắc và phương châm chỉ đạo cũng như phương thức xây dựng, hợp tác, đấu tranh quốc phòng và các giải pháp chủ yếu...

Sau hơn 2h hội đàm, các đại biểu đã nghe 8 ý kiến tham luận. Về cơ bản, đại diện của Bộ Công an đều nhất trí với dự thảo nội dung sơ bộ của “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”. Quá trình thảo luận, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung như phạm vi về thời gian của “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”; việc xem xét, đánh giá, điều chỉnh Chiến lược cho phù hợp với yêu cầu và năng lực thực tiễn về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của đất nước.

Về Bối cảnh Chiến lược, cần đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác cả thời cơ và thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ quốc phòng trong những năm tới. Các vấn đề về dự báo đối tượng, nhiệm vụ, mục tiêu, quan điểm, chỉ đạo cũng được các đại biểu đặt ra nhằm xây dựng Chiến lược Quốc phòng phù hợp với bối cảnh thời đại.

Các đại biểu dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Trung tướng Trần Minh Thư khẳng định sự cần thiết xây dựng và triển khai “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”.

Trung tướng Trần Minh Thư khẳng định: Việc xây dựng “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam” cũng chính là cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về quốc phòng, an ninh được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nội dung của Chiến lược phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đặc biệt là Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng và nội dung căn bản của dự thảo Luật Quốc phòng 2017; Luật An ninh quốc gia và dựa trên cơ sở đánh giá, dự báo toàn diện, khách quan các yếu tố đe dọa nền quốc phòng của nước ta và điều kiện, khả năng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong giai đoạn hiện nay và những năm tới; đồng thời có sự nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng chiến lược quốc phòng của các nước tiên tiến.

Xuân Mai