Nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên rừng; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say trong những ngày làm việc đầu năm, từ đó nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái hưởng ứng tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Với không khí thi đua sôi nổi những ngày đầu xuân, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái đã hăng hái tham gia trồng được trên 2500 cây, trên diện tích hơn 2 ha. Số diện tích cây trồng này sẽ giao cho các chi đoàn trong Công an tỉnh để chăm sóc và đảm bảo cây phát triển ổn định góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. 

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái hưởng ứng tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Qua phát động trồng cây nhằm động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Văn Cường - Thiên Bình