Theo đó, mọi công dân Việt Nam đều có thể tham gia sáng tác với số lượng không hạn chế. Đặc biệt, khuyến khích các tác giả là cán bộ, chiến sỹ Công an và nhóm tác giả là tập thể công an các đơn vị địa phương có khả năng, năng khiếu sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tham gia sáng tác.

Nội dung các tác phẩm văn học nghệ thuật theo chủ đề cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” cần tập trung thể hiện ở nhiều góc độ, bình diện khác nhau từ phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh khi thi hành công vụ cho đến phong cách người CAND nhân văn vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ nhân dân cụ thể hàng ngày.

Đồng thời, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức các cuộc thi, mở trại sáng tác để khuyến khích sáng tạo những tác phẩm thuộc một số loại hình trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật phù hợp với tình hình đặc điểm, điều kiện của đơn vị, địa phương và theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, sẽ chọn lọc để giới thiệu, công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật đạt chất lượng để phổ biến rộng rãi trong toàn lực lượng và xã hội.

H.Thanh