Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng những kết quả mà Cục Đối ngoại đã đạt được trong năm 2016. 

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Cục Đối ngoại cần tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi Hội nghị.

Tăng cường hoạt động trên diễn đàn đa phương ở trong và ngoài khu vực, chủ động phối hợp với các đối tác giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự mang tính toàn cầu tạo vị thế và nâng tầm ảnh hưởng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Tiếp nhận và xử lý thông tin, phối hợp các yêu cầu thông qua kênh hợp tác INTERPOL, ASEAN, ASEANPOL về tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài để chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy bắt tội phạm quốc tế có liên quan đến Việt Nam... 

Tiếp tục tập trung tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật Việt Nam và quốc tế, đồng thời có khả năng, kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..., đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thiếu tướng Trần Văn Tất, Cục trưởng Cục Đối ngoại phát biểu tại Hội Nghị.

Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2016, Cục Đối ngoại đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 đơn vị cấp phòng được tặng Cờ thi đua của Bộ; 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân…

Khổng Hà