Tại buổi Lễ, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND đã Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Đảng ủy CATƯ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Trưởng Ban; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó Trưởng Ban Thường trực. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Đảng ủy CATƯ chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATƯ ở các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND; chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi, xây dựng các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng giai đoạn...

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại buổi họp thứ I Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc đã thảo luận, cho ý kiến về phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo; Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 và những việc cần làm để thể hiện tính gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Đồng thời, các đại biểu cũng đã bàn luận về những nội dung cần nghiên cứu, kế hoạch tổ chức hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII trong toàn lực lượng CAND...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là Nghị quyết hết sức quan trọng về xây dựng và chỉnh đốn đảng; thể hiện sự quyết tâm và thống nhất cao của Đảng ủy CATƯ trong việc phấn đấu đưa Đảng bộ CATƯ sẽ là một trong những Đảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); từ đó, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cần nghiên cứu, phân tích, xây dựng cụ thể các nhóm giải pháp, tạo ra sự đổi mới, có chất lượng trên từng mặt công tác Công an để Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII thực sự đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất... 


Trần Xuân