Báo CAND xin trích lược các ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học.

*Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an:  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đối với công tác tham mưu CAND”.

Theo Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, công tác tham mưu CAND giữ vị trí đặc biệt quan trọng, luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong quá trình 70 năm qua.

Những năm qua, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND, phục vụ thiết thực nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Qúa trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ luôn quan tâm tới công tác tham mưu, coi đây là vấn đề trọng yếu mang tầm chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai cơ quan Thường trực Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức họp , nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.

Yêu cầu đặt ra với lực lượng tham mưu CAND là phải không ngừng đổi mới về tư duy, nâng cao chất lượng các mặt công tác, tập trung khắc phục những mặt hạn chế, nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của lực lượng CAND. Để đạt được yêu cầu đó, theo Trung tướng Nguyễn Danh Cộng là cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tham mưu tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Trong đó, nội dung đầu tiên chính là công tác tham mưu trong CAND phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp. Lực lượng tham mưu CAND tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong CAND.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh công tác thu nhận tin theo hướng tập trung, thống nhất về cơ quan tham mưu, phục vụ kịp thời, hiệu quả yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ huy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, nhất là dự báo vĩ mô. 

Không ngừng đổi mới các khâu công tác tham mưu, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc theo hương chuyên nghiệp hóa công tác tham mưu. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu cán bộ tham mưu đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ được giao…

*Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà, Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan Thường trực (Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu và Văn phòng Bộ Công an) trong thực hiện Nghị định số 77/2010 của Chính phủ (Nghị định 77 của Chính phủ) về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng”.

Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu và Văn phòng Bộ Công an được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của hai Bộ (Quốc phòng, Công an), phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan giúp Thủ trưởng hai Bộ tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng đã được nêu tại Nghị định số 77 của Chính phủ. Trong những năm qua, việc phối hợp giữa hai lực lượng ở các cấp từ Trung ương đến cấp xã, phường làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp các biện pháp thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác phối hợp, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng có liên quan của hai Bộ, trong đó đặc biệt là Văn phòng Bộ Công an, Cục Tác chiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy chế phối hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ Công an trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp làm tham mưu của hai cơ quan Thường trực cần phải tiếp tục thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt thật kỹ các nội dung Nghị định 77 của Chính phủ và Thông tư liên tịch giữa hai Bộ hướng dẫn thực hiện Nghị định 77 cùng các văn bản pháp luật có liên quan để vận dụng sáng tạo, hiệu quả. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và có kế hoạch tạo nguồn cán bộ tham mưu. Không ngừng nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp phối hợp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thủ trưởng cấp mình để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 77 ở tất cả các cấp, các đơn vị. 

Phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 77 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 07, quy định rõ ràng từng nội dung công việc để cho hai lực lượng thực hiện ngày càng dễ dàng , tranh chồng chéo hay để sót công việc. Duy trì tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau trong công tác tham mưu, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ; giao lưu cùng nhau học hỏi cùng hoàn thành tốt công việc được giao. 

Theo Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà, công tác phối hợp giữa hai cơ quan Thường trực phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đòi hỏi phải xác định tốt tinh thần trách nhiệm, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng của mỗi cơ quan và phải phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ trực tiếp theo dõi chuyên đề..

Anh Hiếu