Phát biểu tại buổi lễ phát động, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội nhấn mạnh, để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Cuộc vận động, cần tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục; phổ biến, quán triệt rộng tại các đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng đến 100% đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên các nội dung, để mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị và Cuộc vận động. 

Gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Cuộc vận động với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”…

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định phát biểu tại lễ phát động.

Cùng với đó tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực PC&CC; Đưa giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử vào nội dung các buổi sinh hoạt chính trị, các hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có sức thuyết phục và tạo sự lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ, nêu gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác và chiến đấu, hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ, tuyên truyền về các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc vận động đang được triển khai trong toàn lực lượng...

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng tại buổi lễ phát động, đại diện đoàn thể, các cán bộ, chiến sĩ đã phát biểu tham luận, phát biểu hưởng ứng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Với tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ sẽ tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017, đảm bảo an toàn PCCC, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hiền - Trường