Sau khi nghe tham luận của đại diện các đơn vị, địa phương, phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền địa phương; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi giao ban công tác

Tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền những nội dung xác đáng nhằm khắc phục những khó khăn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thường xuyên thông tin kịp thời về tình hình an ninh trật tự để nhân dân tự phòng ngừa, cảnh giác. Mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch tuyên truyền cận động nhân dân tham gia phong trào cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cuộc sống, hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích của nhân dân. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng ảnh Bác Hồ cho đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 4 - Công an tỉnh Thái Bình
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đại biểu dự hội nghị

Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực tìm chọn, xây dựng những mô hình hay; điều chỉnh, bổ sung, thay thế những mô hình không còn phù hợp.

Nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào phải phù hợp với tình hình thực tiễn, với điều kiện, hoàn cảnh, phong tục, tập quán, đời sống của nhân dân ở từng khu vực. Bên cạnh đó, tăng cường quan hệ phối hợp với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Vũ Linh