Hội thảo nhằm đánh giá, tổng kết quá trình hình thành, phát triển lý luận về An ninh xã hội và đảm bảo An ninh xã hội; rút ra những kết quả đã đạt được, đồng thời làm rõ những “khoảng trống” cần khắc phục, phát triển và hoàn thiện.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như nhận diện vị trí, vai trò của lý luận về đảm bảo an ninh an toàn xã hội trong hệ thống lý luận nghiệp vụ an ninh; những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến đến an ninh xã hội, đảm bảo an ninh xã hội tại Việt Nam; thực trạng hệ thống lý luận về an ninh xã hội và đánh giá thực trạng vận dụng lý luận trong đảm bảo an ninh xã hội của lực lượng An ninh theo chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn trọng điểm.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện ANND khẳng định: Trải qua các giai đoạn lịch sử, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lý luận về an ninh xã hội đã có quá trình xây dựng, phát triển với những thành tựu nhất định, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần giữ vừng chính quyền cách mạng qua nhiều thời khắc khó khăn, bảo đảm sự ổn định về chính trị, kinh tế-văn hóa-xã hội của đất nước trong mọi hoàn cảnh.

Tuy nhiên, trên phương diện nghiên cứu lý luận và từ thực tiễn vận dụng lý luận vào cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG cũng cho thấy, bộ phận lý luận này vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Nhiều vấn đề lý luận đã được xây dựng từ các giai đoạn lịch sử trước đây hiện không còn phù hợp với thực tiễn. Còn nhiều khoảng trống về lý luận, nhiều vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn chiến đấu của lực lượng An ninh nhưng chưa được đề câp trong hệ thống lý luận để đảm bảo an ninh xã hội... 

Đây là những vấn đề tồn tại khách quan cần được nhìn nhận, đánh giá để có phương hướng, giải pháp bổ sung, phát triển lý luận đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANQG đặt ra ngày càng cao như hiện nay.

H.Thanh - T.Xuân