Thượng tướng, TS Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Trưởng Tiểu ban Khoa học nghiệp vụ CAND, chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác khoa học năm 2016, Đại tá, TS Nguyễn Xuân Thủy, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an nêu rõ, năm 2016, công tác khoa học nghiệp vụ Công an đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, thu được những kết quả quan trọng bước đầu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Thứ trưởng, TS Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2016, thông qua nghiên cứu khoa học đã luận giải và làm sáng tỏ các vấn đề nghiệp vụ chuyên ngành. Công tác quản lý khoa học, công tác thông tin khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, giúp cho việc lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ khoa học bám sát thực tiễn, nhất là những vấn đề nổi lên trong các lĩnh vực chiến đấu và  xây dựng lực lượng CAND.

Hội nghị đã thảo luận, nghe ý kiến của các đại biểu đóng góp, đề xuất nhiều vấn đề cụ thể về công tác khoa học nghiệp vụ Công an; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoa học nghiệp vụ trong CAND trong thời gian tới, nhất là cách lựa chọn đề tài bám sát thực tiễn, phục vụ ứng dụng các đề tài vào thực tế công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích, kết quả công tác khoa học của Công an các đơn vị, địa phương trong năm 2016 vừa qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu phải nâng tầm cao hơn công tác nghiên cứu khoa học nghiệp vụ trong CAND. Tiếp tục bổ sung lý luận; nghiên cứu khoa học phải soi sáng, ứng dụng vào thực tiễn phục vụ công tác Công an, tập trung vào chọn đề tài cấp bộ, cấp cơ sở, nghiên cứu vào các vấn đề nổi cộm trong thực tế như an ninh mạng, tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nhiệm vụ khoa học là nhiệm vụ chung của cả lực lượng, Viện Chiến lược và Khoa học cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản lý, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, chỉ đạo về công tác khoa học. 

Lực lượng CAND cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác khoa học, công nghệ nói chung, khoa học nghiệp vụ nói riêng, để khoa học nghiệp vụ thúc đẩy các mặt công tác Công an, xứng đáng với vai trò là lĩnh vực khoa học chủ đạo trong CAND, phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND...

Anh Hiếu