Có thể hiểu văn hóa ứng xử của lực lượng CAND nói chung, thanh niên Công an nói riêng được xây dựng trên cơ sở kế thừa truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam; quan điểm của chủ nghĩa nhân đạo cộng sản; tư tưởng Hồ Chí Minh về tư cách, đạo đức người Công an cách mạng “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. 

Văn hóa ứng xử của lực lượng CAND giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với các mặt công tác công an, nhất là góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Thực hiện ứng xử có văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND với các lực lượng xã hội khác nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, làm cho nhân dân “hiểu Công an, yêu Công an và giúp đỡ Công an”. 

Mỗi hành vi, cử chỉ, lời nói hay thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an chính là thước đo để nhân dân đánh giá về trình độ văn hóa, năng lực công tác, tư cách đạo đức cách mạng cũng như uy tín của lực lượng CAND nói chung.

Chính vì vậy, thực hiện văn hóa ứng xử trong công tác Công an đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó không chỉ giúp cho mỗi người cán bộ, chiến sỹ hoàn thiện bản thân theo các giá trị chuẩn mực “Chân - Thiện - Mỹ”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao mà còn góp phần làm cho hình ảnh của lực lượng đẹp hơn, gần gũi hơn trong lòng nhân dân, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh nhân văn, thân thiện. 

Là một bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, chiếm hơn 60% biên chế toàn lực lượng, thanh niên CAND có mặt ở hầu hết các tuyến, các địa bàn trọng điểm, trên mọi mặt trận công tác, chiến đấu. Đặc thù công việc đòi hỏi cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an phải thường xuyên tiếp xúc với các mối quan hệ xã hội trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ đoàn viên thanh niên luôn ra sức nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an cách mạng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Những hình ảnh nhân văn, đậm nghĩa, đậm tình của lực lượng CAND nói chung, thanh niên Công an nói riêng trong giao tiếp, trong giải quyết công việc, trong ứng xử văn hóa với nhân dân… đang được nhân lên trong cuộc sống, khắc ghi trong lòng nhân dân, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an trong thực hiện nhiệm vụ công tác, trong giao tiếp, ứng xử với đồng chí, đồng đội, với quần chúng nhân dân còn thiếu chuẩn mực, không giữ đúng lễ tiết, tác phong của người chiến sỹ Công an; không niềm nở, thể hiện thái đồ thờ ơ, lạnh lùng khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; một số đồng chí thể hiện thái độ hách dịch, cửa quyền, thậm chí phiền hà, sách nhiễu nhân dân.v.v... Tất cả những biểu hiện, những sai phạm đó gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của toàn lực lượng. 

Đây cũng chính là những biểu hiện thể hiện sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đoàn viên thanh niên, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao văn hóa ứng xử trong đoàn viên thanh niên. Để nâng cao văn hóa ứng xử trong thanh niên Công an thời kỳ mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cần chú ý một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an; nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… 

Thông qua đó nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng cho đoàn viên thanh niên; xây dựng lối sống văn hóa, nhân văn, phong cách ứng xử giản dị, tinh tế, khéo léo theo tấm gương của Bác Hồ, tinh thần vì nước quên thân, vì dân quên mình, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Hai là, các cấp bộ Đoàn trong CAND cần quan tâm đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho đoàn viên thanh niên. Đưa nội dung văn hóa ứng xử lồng ghép vào các hoạt động của Đoàn, kết hợp với các hoạt động giáo dục truyền thống như: tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan, các hoạt động về nguồn, báo công, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa, viết báo cáo chuyên về văn hóa ứng xử, hình tượng người chiến sỹ Công an, đề xuất, hiến kế để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh… từ đó nâng cao văn hóa ứng xử trong đoàn viên thanh niên.

Ba là, các cấp bộ Đoàn trong CAND cần tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho đoàn viên thanh niên tại mỗi đơn vị theo các tiêu chí văn hóa, bộ quy tắc ứng xử trong CAND, đơn vị văn hóa kiểu mẫu để mỗi đơn vị thực sự là nơi bồi dưỡng nhân cách, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND tại mỗi đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nhằm xây dựng “Đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh CAND”, gắn với xây dựng người đoàn viên “Văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm”; chú trọng đề cao tính nêu gương của cán bộ Đoàn.

Bốn là, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sáu điều Bác dạy CAND, lấy đó làm thước đo, kim chỉ nam cho mọi hành động. Mỗi cá nhân phải luôn có ý thức điều chỉnh hành vi ứng xử chuẩn mực đối với từng mối quan hệ cụ thể, đặc biệt là ứng xử với các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, phải nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh với các hành vi sai trái, các biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh nền văn hóa, đạo đức xã hội Việt Nam đang có những biến đổi sâu sắc về nhiều mặt do sự tác động nhiều chiều của tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… của thế giới và trong nước. 

Việc xây dựng và nâng cao văn hóa ứng xử trong lực lượng CAND nói chung, của thanh niên Công an nói riêng là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Tuổi trẻ CAND cần tiếp tục học tập, trau dồi, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, xây dựng hình ảnh người thanh niên Công an “bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân.

Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an