Dự phiên họp có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Trung tướng PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an; GS.TS Trương Giang Long, Phó tổng trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; các nhà khoa học trong Hội đồng Tư vấn...

Đề tài khoa học cấp quốc gia: "Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay" do Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam làm chủ nhiệm Đề tài; Viện Chiến lược và Khoa học Công an làm chủ trì Đề tài.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Tư vấn.

Đối tượng nghiên cứu của Đề tài là những vấn đề mới trong lý luận và thực tiễn về phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Mục tiêu của Đề tài là góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới...

Việc nghiên cứu đề tài ở cấp quốc gia là đòi hỏi khách quan, xuất phát từ cả yêu cầu thực tiễn và lý luận.

Tại phiên họp này, các nhà khoa học trong Hội đồng Tư vấn đã tham gia ý kiến xây dựng góp phần bổ sung, làm hoàn thiện hơn nữa cho Đề tài; đồng thời đồng ý cho Viện Chiến lược và Khoa học Công an đăng ký, triển khai nghiên cứu đề tài khoa học này..

Anh Hiếu