Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc tại Tọa đàm. Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì buổi Tọa đàm.

Dự buổi Tọa đàm có Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong CAND và QĐND trong tình hình hiện nay là vấn đề có tính cấp thiết và đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng CAND và QĐND vững mạnh về mọi mặt, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trong đó có những vấn đề cốt lõi liên quan đến công tác đảng, công tác tư tưởng chính trị và tổ chức trong QĐND, CAND hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Hoạt động Tọa đàm phải đảm bảo khoa học, gắn với thực tiễn, đảm bảo tính hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  Với công việc, đặc điểm công tác Công an là lực lượng vũ trang, chiến đấu thường xuyên, liên tục, tính quần chúng, tính công khai, tính bí mật, khoa học, tổng hợp… môi trường chiến đấu thường xuyên nguy hiểm, phức tạp, đầy rủi ro, vấn đề đặt ra cần nghiên cứu yếu tố tác động bên trong, bên ngoài, liên quan đến củng cố đội ngũ, tính kỷ cương kỷ luật, chấp hành quy chế, nâng cao chất lượng công tác chính trị…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.

Tọa đàm cần tập trung vào đánh giá nhìn nhận từ thực tiễn để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị CAND và  QĐND trong điều kiện hết nay là hết sức quan trọng. Chúng ta đã có nhiều cuộc thảo luận về an ninh truyền thống, phi truyền thống, lấy an ninh chính trị là cốt lõi, lấy an ninh kinh tế là trung tâm, lấy an ninh văn hóa tư tưởng là nền tảng, hướng mục tiêu đó để đề ra những vấn đề đảm bảo vấn đề an ninh, an toàn cho quốc gia…

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục  Chính trị CAND nêu rõ, thực tiễn hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam đã khẳng định rằng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao là vấn đề cơ bản, giữ vai trò quyết định chất lượng xây dựng Quân đội và Công an vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu kết luận tại buổi Tọa đàm.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành của QĐND và CAND, công tác đảng, công tác chính trị luôn là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với QĐND và CAND, là mặt công tác rất cơ bản của lãnh đạo, chỉ huy các cấp…

Thông qua Tọa đàm, trao đổi này, mỗi lực lượng nâng cao hơn nữa nhận thức về sự cần thiết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với QĐND và CAND, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập sâu rộng quốc tế hiện nay của đất nước ta; không ngừng học tập kinh nghiệm lẫn nhau và tăng cường, thắt chặt sự đoàn kết, mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân…

Nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham gia Tọa đàm đã nêu những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị của hai lực lượng trong tình hình hiện nay, trong đó có tham luận của Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND kiêm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ với chủ đề “Đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy làm công tác Đảng, công tác Chính trị trong CAND và phương hướng hoàn thiện nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Đảng và công tác chính trị trong tình hình mới.”; Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tham luận với chủ đề “Một số kinh nghiệm của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa”…

Kết luận buổi Tọa đàm, Trung tướng Trần Bá Thiều nêu rõ, sau buổi làm việc với tinh thần dân chủ, khoa học, trách nhiệm cao, Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cộng tác đảng, công tác chính trị CAND và QĐND trong tình hình mới” giữa Tổng cục Chính trị CAND và Tổng cục Chính trị QĐND đã hoàn thành nội dung, chương trình và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.  

Tọa đàm đã nhận được 15 báo cáo khoa học và có 8 báo cáo trình bày trong buổi Tọa đàm, nhìn chung, các tham luận có nội dung, phạm vi và phương pháp tiếp cận vấn đề khá toàn diện và sâu sắc, trong đó đã tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm là: Cơ sở lý luận và thực tiễn khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND và CAND. Đánh giá thực trạng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, Công an và những vấn đề cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với QĐND và đặc biệt là đối với CAND hiện nay. Những giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong QĐND và CAND trong tình hình mới, từ giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo cán bộ, chống diễn biến hòa bình và tự chuyển hóa...

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm.

Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh: Đại hội XII của Đảng xác định “Tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với  QĐND, CAND và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc...”. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND và CAND lên tầm cao mới, theo đó cấn tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính trị của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách trong thực tiễn đang đặt ra.

Không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Quân đội, Công an các cấp. Xây dựng cấp ủy đảng trong Quân đội, Công an thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của đơn vị; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo toàn diện, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng Quân đội, Công an trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện. Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong QĐND và CAND. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng và công tác chính trị trong QĐND và CAND, trước hết là về tổ chức hệ thống cơ quan và cán bộ chuyên trách làm công tác đảng, công tác chính trị phải thật sự chật chẽ, khoa học theo tiêu chí cách mạng, chính quy, hiện đại; hệ thống cơ quan chuyên trách và cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị phải đươc bố trí hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng

Trung tướng Trần Bá Thiều khẳng định, thành công của Tọa đàm đã góp phần quan trọng giúp hai Tổng cục có thêm cơ sở lý luận, thực tiễn vững chắc để tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị  CAND và QĐND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới…

Anh Hiếu