Tại buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm, các học viên đã được nghe đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo khái quát về tình hình thực tế của địa phương, kết quả, kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, điển hình công tác tham mưu đảm bảo an ninh tại các khu, cụm công nghiệp; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Đặc biệt là việc Công an tỉnh đang triển khai, thực hiện có hiệu quả 4 đề án về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm: Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm trộm cắp động vật nuôi; Đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ, “tín dụng đen”; Đề án phòng ngừa, ngăn chặn với hoạt động sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép và Đề án đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xây dựng, lấn chiếm, tạo lập tài sản trái phép trên đất đã quy hoạch, giải phóng mặt bằng. 

Lan Hương