Dự thảo thông tư quy định nguyên tắc; báo cáo quyết toán, hồ sơ trình duyệt; thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra; kiểm toán; thẩm tra, phê duyệt; thời hạn lập hồ sơ; chế độ báo cáo, kiểm tra quyết toán; quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước trong CAND sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn. 

Vốn nhà nước trong CAND bao gồm: Vốn đầu tư phát triển; vốn xây dựng, mua sắm trong chi NSAN; vốn trái phiếu Chính phủ; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); vốn tín dụng đầu tư phát triển; vốn từ nguồn sắp xếp nhà đất. 

Thông tư này áp dụng đối với: Các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Học viện, trường CAND; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND (sau đây viết tắt là Công an các đơn vị, địa phương); Các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong CAND.

Quyết toán đối với dự án thành phần, tiểu dự án, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án sử dụng vốn ODA được quy định tại Điều 3, nội dung như sau: Đối với các dự án nhóm A, các dự án tổng thể có nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập (có quyết định phê duyệt dự án đầu tư riêng biệt) thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập thực hiện lập báo cáo quyết toán, kiểm toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán như một dự án đầu tư độc lập theo quy định tại thông tư này. 

Sau khi toàn bộ dự án nhóm A, dự án tổng thể hoàn thành, chủ đầu tư (hoặc chủ quản chủ đầu tư trong trường hợp có nhiều chủ đầu tư dự án thành phần) phối hợp với Cơ quan Tài chính của Bộ Công an chịu trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt báo cáo kết quả tổng quyết toán toàn bộ dự án (theo mẫu số 09/QTDA kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18-1-2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước - viết gọn là Thông tư số 09/2016/TT-BTC) gửi cấp có thẩm quyền theo quy định; không phải kiểm toán quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán lại các dự án thành phần hoặc tiểu dự án đã được thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

Đối với các công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, trường hợp cần thiết phải quyết toán ngay thì chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất và thời hạn xây dựng công trình, báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định. Giá trị quyết toán của công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, các khoản chi phí tư vấn và chi phí khác liên quan trực tiếp đến công trình, hạng mục công trình độc lập đó; giá trị quyết toán chủ đầu tư đề nghị không được vượt quá giá trị dự toán đã phê duyệt trong tổng dự toán của toàn dự án (bao gồm cả phần dự phòng của công trình, hạng mục công trình độc lập đó).  Đối với dự án sử dụng vốn ODA thực hiện quyết toán theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 09/2016/TT-BTC.

Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán; Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành… được quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 của dự thảo thông tư. Toàn văn của dự thảo thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương