Báo cáo tại Lễ phát động nêu rõ, chủ trương triển khai Cuộc vận động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị và toàn thể CBCS về xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS Tổng cục Cảnh sát. 

Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Quảng cảnh Lễ phát động
 Việc triển khai Cuộc vận động trong Tổng cục Cảnh sát cũng là bước thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm “nghiệp vụ cơ bản”. 

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản gắn với công tác điều tra tội phạm; đấu tranh kiềm chế sự gia tăng tội phạm; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên… 

Xây dựng hoàn thành các dự án luật như quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; luật PCTP có tổ chức; luật truy nã tội phạm; luật bảo đảm trật tự xã hội… Lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, bình xét danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

Tại Lễ phát động, Tổng cục Cảnh sát đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động.

Minh Hiền