Đoàn công tác Bộ Công an đã kiểm tra tổng thể quá trình phát động, tổ chức thực hiện và kết quả bước đầu cuộc vận động. Ngay sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập Hội nghị Đảng ủy mở rộng nhằm thống nhất nhận thức và đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong, nếp sống văn hóa, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ tiến bộ rõ rệt.

Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo đạt hiệu quả thiết thực như: "Đơn vị kỷ cương, tổ đội gương mẫu, địa bàn trong sạch" của Công an huyện Tiền Hải, "Gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, vì nhân dân phục vụ" của Công an thành phố Thái Bình... tạo sức lan tỏa và khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện cuộc vận động.

6 tháng đầu năm 2017, có 404 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Bên cạnh đó, cuộc vận động đã tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân và vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, xảy ra "điểm nóng" về an ninh xã hội, an ninh tôn giáo. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,9%, trọng án đạt 100%, đặc biệt đã điều tra khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân khen ngợi.

Đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được của Công an tỉnh Thái Bình trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục thực hiện có hiệu quả hơn cuộc vận động trong thời gian tới.

Bùi Dương