Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu tại Hội thảo.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự Hội thảo quan trọng này có các đồng chí: TS Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS.TS Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương GS.TS Tạ Ngọc Tấn và PGS.TS Nguyễn Văn Thạo; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương Mại Trương Đình Tuyển; nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ và đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương điều hành Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Kết hợp giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại là một trong những quan điểm lớn của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm này được xây dựng trên cơ sở kế thừa truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, được Đảng ta bổ sung, phát triển qua các kỳ Đại hội. 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, quan điểm về kết hợp giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại được đề cập toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội thảo.

Trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, những năm qua, Bộ Công an đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai nghiêm túc chủ trương kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp.

Để góp phần nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề mới trong chủ trương kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại đề ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và đề xuất nội dung, biện pháp thực hiện chủ trương này, hôm nay, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước, việc thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế - xã hội đã có bước chuyển biến cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

Sự kết hợp ngày càng chặt chẽ đã góp phần nâng cao thế và lực của đất nước, đưa nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, duy trì tăng trưởng trong nhiều năm. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; ANTT được bảo đảm, đối ngoại được mở rộng đã tạo ra và duy trì môi trường thuận lợi cho hợp tác, phát triển. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tuy nhiên, kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức.

Để đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ và dân chủ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm sau: Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn quan điểm của Đảng về kết hợp giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nghiên cứu làm rõ những nội dung cơ bản trong quan điểm của Đảng về kết hợp giữa nhiệm vụ bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; trong đó, tập trung vào các vấn đề mới và những vấn đề cấp bách đang đặt ra hiện nay.

Đánh giá thực trạng kết hợp nhiệm vụ bảo vệ ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua; xác định những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân.

Dự báo tình hình và đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp giữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian tới.

Kiến nghị một số vấn đề lý luận cần bổ sung, phát triển nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng tiếp tục tục hoàn thiện quan điểm chỉ đạo các nhiệm trên đây phù hợp với tình hình mới.

Dưới sự điều hành của Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam và GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các đại biểu đã sôi nổi tham luận tại Hội thảo, đi sâu vào phân tích, luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, nội dung cơ bản của việc kết hợp giữa bảo ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đi sâu phân tích, đánh giá các yếu tố tác động; làm rõ thực trạng việc kết hợp trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; đưa ra một số giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học và có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả việc kết hợp trong bối cảnh mới...

Các đại biểu dự Hội thảo quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do lũ lụt.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng nhận được hơn 60 bài tham luận gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức, góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học, thực tiễn và cụ thể hóa quan điểm của Đảng về kết hợp nhiệm vụ bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

* Trước khi diễn ra Hội thảo, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Anh Hiếu