Từ tháng 6-2016, nhiều văn bản của Chính phủ có hiệu lực liên quan chế độ, chính sách và quy định mới trong CAND và công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Chế độ hưu trí đối với sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp; quy định mới về Công an hiệu, phù hiệu CAND; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, trong đó có kinh phí mua tin chống buôn lậu tối đa lên tới 200 triệu đồng/vụ việc.

Chế độ hưu trí đối với sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp

Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong đó, Nghị định quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân có hiệu lực từ ngày 26-6-2016. 

Nghị định quy định cụ thể về chế độ hưu trí đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật CAND; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (người làm công tác cơ yếu)… 

Cụ thể, người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, khi nghỉ việc được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam có đủ 25 năm trở lên, nữ có đủ 20 năm trở lên công tác trong CAND, trong đó có ít nhất 05 năm được tính thâm niên CAND mà lực lượng Công an không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc tự nguyện xin nghỉ. 

Thời gian công tác trong CAND bao gồm thời gian là sĩ quan; hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; học viên đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, công nhân Công an, kể cả thời gian chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ Công an. Ngoài ra, Nghị định quy định các trường hợp trong QĐND, cơ yếu.

Người cung cấp tin cho lực lượng chức năng phá vụ buôn lậu có thể được nhận tới 200 triệu đồng.

Mức lương hưu hằng tháng của quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu được tính bằng tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu hằng tháng đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính như sau:

- Người lao động (quân nhân, CAND, cán bộ cơ yếu) bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

- Lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

- Lao động nam bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:

Ngoài ra còn có quy định chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Quy định mới về Công an hiệu, phù hiệu CAND

Có hiệu lực từ ngày 6-6-2016, Nghị định 29/2016/NĐ-CP ngày 21-4-2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30-10-2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng CAND, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về Công an hiệu và phù hiệu, cành tùng đơn của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên CAND (xem các bài viết giới thiệu về nội dung này trong các số báo CAND gần đây).

Kinh phí mua tin chống buôn lậu tối đa 200 triệu đồng/vụ việc

Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11-05-2016 quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có hiệu lực từ 26-06-2016. 

Theo đó, ngoài kinh phí quản lý hành chính được ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho các cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (bao gồm quỹ tiền lương, chi hoạt động thường xuyên, chi nghiệp vụ đặc thù, chi mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc), các cơ quan, đơn vị chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn được ngân sách nhà nước bố trí thêm kinh phí hỗ trợ hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đáng chú ý, Điều 8 Quyết định nêu rõ nội dung chi và mức chi mua tin về lĩnh vực chống buôn lậu. Mức chi mua tin của mỗi vụ việc không quá 10% của số tiền xử phạt và tiền bán tài sản tịch thu (nếu có) và tối đa không quá 100 triệu đồng đối với các vụ việc mà số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán tài sản tịch thu có giá trị dưới 5 tỷ đồng. 

Mức chi mua tin của mỗi vụ việc không quá 10% của số tiền xử phạt và tiền bán tài sản tịch thu (nếu có) và tối đa không quá 200 triệu đồng đối với các vụ việc mà số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán tài sản tịch thu có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên.

Phụ cấp cao nhất 70% cho người làm việc trong cơ sở cai nghiện

Có hiệu lực từ ngày 1-6-2016, Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 6-4-2016 quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập với mức phụ cấp cao nhất là 70%.

Ng. Thành