Tại buổi làm việc, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND cho biết, Hội thảo khoa học "CAND với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII" nhằm khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới; 

Nghiên cứu làm rõ hơn những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ 4) khóa XII; phân tích, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và các biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong thực hiện NQTƯ 4 khóa XII; 

Vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong công tác tham mưu, hướng dẫn, bảo vệ việc thực hiện NQTƯ 4 khóa XII và công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND – đơn vị Thường trực Hội thảo phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, góp phần làm sâu sắc hơn những luận cứ lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu để triển khai và thực hiện tốt NQTƯ 4 khóa XII, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tính đến nay, Thường trực Hội thảo đã nhận được hơn 60 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong và ngoài lực lượng CAND. Dự kiến Hội thảo sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7-9-2017 với sự tham gia của gần 300 đại biểu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã đánh giá quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo, từ đó thống nhất triển khai tiếp một số nhiệm vụ liên quan, góp phần giúp Hội thảo thành công, tốt đẹp...


Quang Minh