Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc các Học viện, trường CAND; đại diện lãnh đạo Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo đề dẫn dự thảo đánh giá về  tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2016, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Công an năm 2016; kiến nghị, đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đất nước ta triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong chương trình 5 năm tới, đề nghị lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các địa phương tập trung đánh giá về tình hình thế giới, khu vực có tác động đến chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh trong nước; 

Kết quả thực hiện các mặt công tác Công an, trong đó có công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, những vấn đề nổi lên về trật tự, an toàn xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vi phạm pháp luật về môi trường; tai nạn giao thông, cháy, nổ... 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Từ đó, đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác trên; đồng thời, trên cơ sở đó, dự báo tình hình và đề xuất những định hướng cụ thể về các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an trong thời gian tới. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng yêu cầu Văn phòng Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu của Bộ tiếp thu ý kiến các đại biểu bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo phục vụ tổng kết công tác Công an năm 2016.
Anh Hiếu