Tại Hội thảo, hầu hết các tham luận của các đại biểu đã tập trung đánh giá nhận thức lý luận và thực tiễn hoạt động trinh sát an ninh, quản lý nhà nước trong hoạt động trinh sát an ninh gồm những thành tựu lý luận đạt được, những khoảng trống về lý luận, các bất cập giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động trinh sát an ninh và quản lý nhà nước hoạt động trinh sát an ninh; đề xuất bổ sung, hoàn thiện các vấn đề lý luận nhằm nâng cao hiệu quả trinh sát an ninh và quản lý nhà nước về hoạt động giám sát an ninh.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Việc Học viện ANND tổ chức Hội thảo này với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện nhằm tổng kết và hoàn thiện lý luận về trinh sát an ninh là việc làm quan trọng và hết sức ý nghĩa.

Đồng chí Thứ trưởng cũng cho rằng, sự nghiệp bảo vệ ANQG  tiếp tục đứng trước những thách thức mới, nhiều vấn đề mới cả về tư duy và hoạt động thực tiễn đòi hòi công tác nghiên cứu lý luận nghiệp vụ an ninh nói chung, lý luận về trinh sát an ninh nói riêng đã và đang trở thành một yêu cầu cấp bách.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự Hội thảo.

Để đáp ứng được những nhiệm vụ, yêu cầu và đòi hỏi nặng nề từ thực tế, công tác đào tạo về trinh sát an ninh của Học viện ANND cần chú trọng vào 4 vấn đề sau.

Một là phải nắm chắc quan điểm đổi mới của Đảng, mọi hoạt động của công tác an ninh nói chung, công tác trinh sát an ninh nói riêng phải được thực hiện đúng theo tinh thần đổi mới. Trong chương trình đào tạo của Học viện, đào tạo về chính trị phải được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. 

Hai là phải nắm vững hiến pháp của Nhà nước và pháp luật quốc tế. 

Ba là phải có hiểu biết phong phú, sâu sắc về văn hóa xã hội, đặc biệt là an ninh văn hóa, tư tưởng, tài chính, kỹ thuật để có được sự tự chủ trong công tác. 

Bốn là phải có trình độ để vận dụng tốt các thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tế công tác.

Song song việc đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện cũng cần tích cực bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận về nghiệp vụ an ninh nói chung, nghiệp vụ trinh sát an ninh nói riêng để đưa vào các chương trình đào tạo chính khóa.

Huyền Thanh