Chủ trì Hội thảo có Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Giám đốc Học viện ANND và Thiếu tướng, PGS, TS. Đặng Văn Đoài - Hiệu trưởng Trường Đại học ANND, cùng tham dự của đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện, Trường, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, trong và ngoài ngành Công an.

Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Văn Ngọc phát biểu tại Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo.

Có 59 các bài tham luận của các Chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu được gửi tới Hội thảo với nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, có giá trị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng cũng như góp phần xây dựng, hoàn thiện lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh nội bộ của ngành nói riêng cũng như đáp ứng sự phát triển và tình hình chung đất nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm.

Tại Hội thảo, các ý kiến tập trung vào 5 nhóm chủ đề: (1) Nhận thức về tham nhũng, “lợi ích nhóm”, tính nguy hiểm của tham nhũng, “lợi ích nhóm” đối với an ninh nội bộ; Mối quan hệ giữa tham nhũng với “lợi ích nhóm”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (2) Cơ sở chính trị, pháp lý cho lực lượng An ninh nội bộ tham gia phòng, chống tham nhũng; (3) Mối quan hệ với các cơ quan, ban, ngành trong phòng, chống tham nhũng, “lợi ích nhóm”; (4) Thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng của lực lượng an ninh nội bộ; (5) Giải pháp phòng, chống tham nhũng do lực lượng An ninh nội bộ tiến hành.

Tại Hội thảo, Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Văn Ngọc cũng nhấn mạnh: "Các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn có mặt tại Hội thảo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân, nhất là cần đưa kết quả nghiên cứu của Hội thảo được phát huy trong thực tế vào công tác giảng dạy và chỉ đạo thực tiễn; Tài liệu cũng nên được phổ biến trong các trường CAND để cán bộ, giáo viên, học viên nghiên cứu, học tập; Báo cáo và Kỷ yếu cũng phải được gửi về Tiểu ban Lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và lưu trữ theo quy định".

Huyền Nga-Cao Hùng