Trong Quý III/2017, Công an các cấp đã tiếp 4.218 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh (giảm 317 lượt so với cùng kỳ năm 2016). 

Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc cưỡng chế, áp giá đền bù của Ủy ban nhân dân các cấp; khiếu tố liên quan đến hoạt động điều tra xử lý tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng... 

Toàn cảnh Hội nghị.

Qua đó, lực lượng Thanh tra Công an các cấp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Địa điểm tiếp công dân; tích cực tham mưu cho Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, giải quyết 765/832 đơn KNTC thuộc thẩm quyền (đạt 91,9%) đảm bảo trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật...

Về công tác xây dựng lực lượng, Thanh tra Công an các cấp đã tham mưu lãnh đạo Bộ có Kế hoạch và tiến hành Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra; 3 năm thi hành Luật tiếp công dân trong CAND; trình Đảng ủy Công an Trung ương duyệt, ký báo cáo công tác bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên... 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận đóng góp vào việc xử lý đối với đơn tố cáo nặc danh, mạo danh; khi phát sinh đơn tố cáo, đề nghị đơn vị, cấp có thảm quyền yêu cầu người bị tố cáo báo cáo giải trình các nội dung có liên quan... 

Đề nghị nâng cao hơn nữa việc trao đổi thông tin, đảm bảo hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý, giải quyết KNTC, nhất là việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị khi xem xét, xử lý các đơn thư KNTC cần được tiến hành thường xuyên, kịp thời, tránh chồng chéo; thống nhất đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo.

Trần Xuân