Dự thảo thông tư quy định về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ CAND trong việc thực hiện kết luận thanh tra và trình tự, thủ tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Thủ trưởng Công an có thẩm quyền, Thủ trưởng cơ quan thanh tra trong CAND ban hành. 

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27-3-2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Toàn văn dự thảo thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng. 

Mai Hương