Về phía Học viện Chính trị CAND có Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và các nhà khoa học, các thầy cô giáo đang công tác tại Học viện Chính trị CAND.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND điều hành thảo luận.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã chia sẻ những tham luận đã được nghiên cứu công phu, nghiêm túc với nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao như: Tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin; làm sáng tỏ ý nghĩa chính trị, sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đường lối cách mạng Việt Nam, đồng thời chỉ ra những yêu cầu vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin trong bối cảnh đất nước và thế giới đang có nhiều biến động.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Quang Phát, Phó Chính ủy Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học.

Hội thảo cũng đã nhận diện, chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức và hình thức tuyên truyền các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động. 

Các đại biểu dự hội thảo còn đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống luận điệu sai trái, thù địch và hoạt động "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch trong tình hình mới, như: Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên quyết bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa"”..., góp phần bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về đấu tranh chống "diễn biến hòa bình".

Thu Phương